Cancellation Policy

Политика отмены 

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

  • לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה למארגני הפסטיבל -ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה- בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד הפסטיבל.

  • לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.